Стандартен формуляр

Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети
 
Предлаганата комбинация от туристически услуги представлява туристически пакет по смисъла на Директивата (ЕС) 2015/2302. Поради тази причина ще се ползвате от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети. Дружеството „Булкарт Травъл” ООД, със седалище и адрес на управление: София, ж.к. „Илинден”, бл. 66, вх. Б, ап. 4, извършващо дейността си на адрес: София-1000, ул. „Триадица” 6, с ЕИК 130529804 и Удостоверение за регистрация за туроператор и туристически агент № 04870, телефон 0888 79 28 79, електронен адрес: office@bulcardtravel.com, представлявано от Даниела Тонева – Управител, ще носи пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет като цяло.
 
В съответствие със законовите изисквания дружеството „Булкарт Травъл” ООД е предприело необходимите защитни мерки за възстановяване на Вашите плащания и ако в туристическия пакет е включен транспорт – за осигуряване на Вашето репатриране, в случай на несъстоятелност.
 
По-подробна информация за основните права по Директива (ЕС) 2015/2302 може да намерите на следния интернет адрес: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302

На посочения интернет адрес пътуващият ще получи информация относно Основните права съгласно Директива (ЕС) 2015/2302, а именно:
Пътуващите ще получат цялата основна информация за туристическия пакет преди сключването на договора за туристическия пакет.

 
Винаги има поне един търговец, който отговаря за точното изпълнение на всички туристически услуги, включени в договора. Телефонът за връзка с водача на групата се предоставя на всеки Потребител непосредстване преди отпътуването, в зависимост от конкретното пътуване на съответния Потребител.
 
Телефонът за връзка с Туроператора: в работни дни от 09:30 ч. до 18:00 ч. е + 359 888 79 28 79; в извънработно време (събота, неделя и официални празници) - +359 899 103 567 или друг различен номер, който се предоставя от Туроператора преди отпътуването, в зависимост от конкретното пътуване на всеки клиент.
 
Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице след предизвестие в разумен срок и евентуално заплащане на допълнителните разходи
 
Цената на туристическия пакет може да се увеличава единствено при нарастване на специфични разходи (например цените на горивото), когато това е изрично предвидено в договора, и във всеки случай не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Когато увеличението на цената надвишава 8 на сто от цената на туристическия пакет, пътуващият може да прекрати договора. Когато Туроператорът си запази правото да увеличава цената, пътуващият има право на намаление на цената, ако има намаление на съответните разходи.
 
Пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяването му, и да получат пълно възстановяване на всички плащания при съществена промяна на някой от основните елементи на туристическия пакет, различен от цената. Когато преди започване на изпълнението на туристическия пакет отговорният за туристическия пакет търговец анулира туристическия пакет, пътуващите имат право да получат обратно платените от тяхно име суми и ако е подходящо – съответно обезщетение.
 
Преди започване на изпълнението на туристическия пакет пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване на договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със сигурността на мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат туристическия пакет.
 
Пътуващите могат по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет да прекратят договора срещу подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.
 
Когато след започване на изпълнението на туристическия пакет съществени елементи от него не могат да бъдат предоставени съгласно договореното, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни услуги без допълнителни разходи. Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяване на договора, когато услугите не са предоставени в съответствие с договора и това съществено засяга изпълнението на туристическия пакет, а туроператорът не е отстранил проблема.
 
Пътуващият има право също на намаление на цената и/или обезщетение за претърпените вреди, в случай че туристическите услуги не са предоставени или са предоставени лошо.
 
Туроператорът трябва да окаже съдействие, когато пътуващият изпадне в затруднение.
 
Когато туроператорът изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат възстановени. Когато туроператорът изпадне в несъстоятелност след започване на изпълнението на туристическия пакет и в него е включен превоз, репатрирането на пътниците е осигурено. Дружеството „Булкарт Травъл” ООД се ползва със защита при несъстоятелност в ЗК „Лев Инс” – гр. София, бул. „Симеоновско шосе” № 67А, ЕИК 121130788, тел. +359 2 80 55 333, www.lev-ins.com. Пътуващите могат да се обърнат към това образувание или когато е приложимо, към компетентния орган – Министерство на туризма – София, ул. „Съборна” № 1, тел. 02 904 68 09, електронен адрес: tourism@tourism.government.bg, ако изпълнението на услугите е отказано поради несъстоятелност на дружеството „Булкарт Травъл” ООД.
Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното законодателство, можете да намерите като линк към Закона за туризма на интернет страницата на Министерството на туризма.
 

 
 

Ваучер за подарък

Изненадайте Вашите роднини, близки и приятели по случай техния празник с почивка или екскурзия, от която да им останат незабравими спомени.

повече >>

Дестинации