Защита на лични данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
Информация относно Администратора на лични данни:
„Булкарт Травъл” ООД е търговското дружество, лицензиран туроператор и туристически агент и осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на Европейския парламент.

Наименование: „БУЛКАРТ ТРАВЪЛ” ООД
ЕИК: 130529804
Адрес на управление: София, ж.к. „Илинден”, бл. 66, вх. Б, ап. 4
Адрес на офиса и за кореспонденция: София-1000, ул. „Ангел Кънчев” 2 (сградата на КТ „Подкрепа”, Мецанин, оф. 12)
Телефони: 02 981 91 41; 0899 103 567
Електронна поща:
data@bulcardtravel.com
Интернет страница: www.bulcardtravel.com

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Адрес на управление: София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Електронна поща: 
kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www. cpdp.bg

Какво са лични данни? Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като: "Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице".

Защо „БУЛКАРТ ТРАВЪЛ” ООД събира и съхранява лични данни? За да ви предоставим заявената/те от Вас туристическа услуга е необходимо да съберем Ваши лични данни. Личните данни, които събираме за Вас, са само за конкретни, изрично указани и законни цели, ограничени са до необходимите за съответната цел с оглед спазване на принципа на минимално необходимото. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство. За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, ще поискаме от Вас допълнително съгласие.

Основания, които ни дават право да обработваме Вашите лични данни: изрично получено от Вас съгласие за обработване на личните Ви данни; необходимо е за изпълнението на договор или намерението да сключим договор; необходимо е за спазване на законово задължение; извършва се за целите на легитимните ни интереси.

Категория лични данни, които събираме, обработваме и съхраняваме отговорно, законосъобразно и добросъвестно: единствено тези, които са необходими за предоставянето на услугите ни: име, презиме и фамилия; дата на раждане; националност; ЕГН; пол; номер, дата на издаване и валидност на документа за самоличност; телефон – мобилен, стационарен; адрес – пощенски, електронен; геолокация; семейно положение (ако се изисква такава информация за Вас от консулските служби на страни, изискващи виза за посещението им).

Начин на събиране на информация: от изрично получено от Вас съгласие за обработване на личните Ви данни; при направени от Вас запитване и/ или резервация; при изразено желание от Вас за сключване на договор с нас; чрез електронната Ви поща; при заявка за получаване на бюлетин от нас; при участие в промоционални кампании / игри / анкети / проучвания; от трети страни – упълномощено/и от Вас лице/а да прави/ят резервация за Вас и да подписват договор от Ваше име; от трети страни – при записване на клиент чрез друг туроператор или туристическа агенция, които имат сключен договор за предлагане на нашите услуги; от трети страни – чрез профила на Булкарт Травъл в социални медийни платформи (Faceboook, Google+, Twitter, LinedIn, Instagram), включително и при използването им за регистриране на нашата интернет страница; други разрешени и незабранени от закона начини.
При посещение на интернет сайта ни автоматично се събира определена информация, включваща IP адрес, дата и час на използване на интернет страницата, устройството, което се използва както и информация за операционната му система, използвано приложение за достъпване на страницата и настройките за език на операционната система.
Цялата информация, събирани от”бисквитките” на сайта ни е обобщена и поради това анонимна. Използва се за подобряване на сайта ни. Без „бисквитките” някои услуги и/или функционалности на сайта ни няма да могат да бъдат ползвани. Събраната от тези бисквитки информация може да бъде приведена в анонимна форма и Вашата дейност на други уебсайтове не може да бъде проследена.

Основания, което ни дават право да обработваме Вашите лични данни: изрично получено от Вас свободно, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработване на личните Ви данни; за изпълнение на заявената от Вас туристическа услуга или намерението ни да сключим договор за нея; за спазване на законови задължения; за целите на легитимния ни интерес.

Цели, за които ще бъдат използвани събраните лични данни: обезпечаване изпълнението на нашите услуги; за да отговорим на Вашите запитвания; счетоводни цели; статистически цели, проучвания и анализи; изпращане на информационни съобщения относно маркетингови услуги, събития; индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти, събития и други продукти и услуги, които биха могли да представляват интерес за Вас; подобряване на предлаганите от нас услуги.
При нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата Политика за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и, когато и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Принципи, които спазваме при обрaботката на лични данни: съотносимост с цeлите на обработката и свеждане до минимум на събирaните данни; ограничение на целите на обрaботване; законосъобрaзност, добросъвестност, прозрaчност; цялостност и повeрителност на обрaботването; гарантиране на подходящо ниво на сигурнoст на личните дaнни; ограничение на съхранeнието с оглед постигане на целите.
Ние няма да споделяме личните Ви данни за никаква цел, несъвместима с описаните или в Договора, нито ще продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

Предаване на личните данни на трети лица и страни: Като администратор можем да предадем Вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас. За нуждите на резервационния процес ние ще предоставяме Вашите лични данни на трети лица и страни, когато предадените лични данни са необходими за изпълнение за сключването или изпълнението на договор, сключен в интерес на субекта на данните между Булкарт Травъл ООдД и друго физическо или юридическо лице. Ние няма да споделяме за никаква цел, несъвместима с описаните, нито ще продаваме Вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.
Всички трети страни, които могат да получат данните Ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие процедурите изградени от нас.
Получатели на Вашите данни могат да бъдат други обработващи лични данни съобразно нуждите на дейността ни (счетоводна кантора, IT компании, поддържащи интернет сайта ни, и-мейл платформата ни, куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни). Ваши лични данни могат да бъдат предоставени по конкретни и ясни законови задължения на публични органи (НАП, НОИ).

Срок на съхранение на личните Ви дaнни: ще съхраняваме информацията за Вас не по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук. Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове. След изтичане на сроковете за обработка и съхранение на лични данни, същите се изтриват/унищожават от нас.

Вашите права като субект на личните данни са следните: Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате практическа възможност за упражняване на следните права, които Регламент 2016/679 предоставя на субектите на данни:
 • право на информираност - в случай, че имаме ваши лични данни, по всяко време можете да поискате следната информация: данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни; данни за контакт с Отговорника по защита на данните; целите на обработването; правното основание за обработката; съответните категории лични данни, които се обработват; получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити; получателите в трети държави, ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите за сигурността на данните; ако обработката се основава на законните ни интереси или на трета страна, информация за тези интереси; предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни; информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни; източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас; информация относно правата, които имате, включително правото на жалба до Надзорния орган – Комисия за защита на личните данни;
 • право на достъп до собствените Ви лични данни, които се обработват от Дружеството ни – по всяко време да поискате информация относно това дали съхраняваме Ваши лични данни; да поискате от нас копие от Вашите лични данни;
 • право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни - да поискате от нас коригиране на лични Ви данни, ако са неточните, или вече не са актуални, както и допълване на личните Ви данни;
 • право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изпълнена първоначална цел, за която са били събрани, оттеглено съгласие, изтекъл срок на съхранение и др.); освен в следните случаи: в момента сте в процес на комуникация с нас, имате извършена покупка и ние ще запазим Вашите лични данни във връзка с определени изискващи го закони (ако са приложими условията на чл. 17 от Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679). Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини: при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на законово задължение от наша страна за съхраняване; за установяването, упражняването или защита по повод отправени срещу нас правни претенции или доказване на правата ни.
 • право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между Дружеството и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. В този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина.
 • право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679. Правото на преносимост обхваща само данни, предоставени лично от субекта на данни, както и лични данни, генерирани и събрани от неговата дейност. Имате правото да поискате прехвърляне на данните Ви на друг администратор на лични данни, когато това е възможно. Всичките тези права са ограничени само до личните данни, които сте ни предоставили.
 • право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679. – физическите лица имат право по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защита на правни последици. В случаите на възражение срещу обработка за целите на директния маркетинг (непоискани рекламни съобщения), възражението е безусловно и обработката се преустановява. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес: Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг. При възражение във връзка с предходното изречение, обработването на Вашите лични данни ще бъде прекратено.
 • право на жалба в случай, че според Вас нарушаваме законодателството за защита на личните данни - до надзорния орган - Комисията за защита на личните данни. В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез нас, можете да го направите на посочените по-горе данни за контакт с нас.

Принципи при защита на данните: Извършваната от нас обработка на лични данни е в съответствие с принципите за защита на данните, посочени в чл. 5 от Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 при спазване на следните принципи при защита на данните:
 • законосъобразност - Личните данни се обработват законосъобразно (с идентифицирана законна основа/правно основание)
 • добросъвестност - предоставяме необходимата информация на субектите на данни, доколкото това е практически възможно. Това важи независимо дали личните данни са получени директно от субектите на данни или от други източници) и прозрачно
 • прозрачност – във всеки един момент можем да предоставим обобщена, кратка и разбираема информация по достъпен за субектите на данни начин относно: идентифициране на Дружеството ни – наименование и начин за контакт, включително с Отговорника по защита на данните (адрес, електронна поща, телефон и т.н.); какви категории лични данни събираме и за какви цели се обработват; категориите получатели на лични данни извън Дружеството, както и дали ще предаваме (трансферираме) данни в трети страни извън ЕС; срока за съхранение на данните; съществуването на конкретни права на субектите на данните (право на достъп, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването, възражение срещу обработването, преносимост на данните) и реда за упражняването им; правото на субектите на данни да подадат жалба до КЗЛД или до съда; дали предоставянето на лични данни е задължително по закон или договорно изискване, както и евентуалните последствия, ако тези данни не бъдат предоставени.

Въведени от нас мерки за защита на личните Ви данни: С Вътрешни правила на „Булкарт Травъл” ООД за мерките за защита на личните данни са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679

Ваучер за подарък

Изненадайте Вашите роднини, близки и приятели по случай техния празник с почивка или екскурзия, от която да им останат незабравими спомени.

повече >>

Дестинации