Изберете
дестинация

Анулация на пътуване

ТАРИФНИ УСЛОВИЯ НА ЗАСТРАХОВКА "ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ - АНУЛИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПЪТУВАНЕ"

ПОКРИТИ РИСКОВЕ
I. Секция А - анулиране и прекратяване на организирано пътуване:
1. Заплащане на невъзстановими от туроператор депозити и суми при анулиране на предплатено туристическо пътуване. - Лимитът за едно лице е равен на цената на туристическото пътуване.
2. Заплащане на суми за неизползван период от предплатено туристическо пътуване, като резултат от прекъсване на пътуването и завръщане в България. - Лимитът за едно лице е равен на цената на туристическото пътуване.
II. Секция Б - Анулиране на самолетен билет. - Лимитът е равен на стойността на самолетния билет.

 • Лимитите се записват в застрахователната полица в BGN.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ ЗА 1 ЛИЦЕ

Цена на пътуването до ..... включително) Премия за едно лице (лв)
100 4,00
200 6,00
300 8,40
400 10,40
500 14,00
600 15,00
800 20,00
1 000 25,00
1 500 37,50
2 000 50,00
2 500 62,50
3 000 75,00
4 000 100,00
5 000 125,00
6 000 150,00
7 000 175,00
над 7 000 по договаряне

Завишение на премията:
 • от 61 до 65 години включително - 50%
 • от 66 до 70 години включително - 100%
 • над 70 години - 200%

ОБЩИ УСЛОВИЯ "ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ – АНУЛИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПЪТУВАНЕ”

Съгласно тези Общи условия ЗАД “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”, наричано по-нататък “Застраховател” и лицето, посочено в застрахователната полица като Застраховащ, сключват договор за застраховка “Помощ при пътуване – анулиране и прекратяване на пътуване”, наричана по- нататък “застраховката”.

I. ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА
1.1. Застрахователят, съгласно тези Общи условия, осигурява застрахователно покритие и обезщетява разходи, определени по вид и до лимитите посочени в застрахователната полица, в случай на:
А. Анулиране или предсрочно прекратяване на организирано пътуване (Секция А), или
Б. Анулиране на самолетен билет (Секция Б), когато организираното пътуване / самолетният билет са закупени от/чрез туроператор или туристически агент.

II. ЗАСТРАХОВАНИ ЛИЦА
2.1. По застраховката могат да бъдат застраховани физически лица, независимо от тяхното гражданство, на възраст до 60 години включително. При допълнителна договореност между Застрахователя и Застраховащия и срещу заплатена допълнителна премия, могат да бъдат застраховани и лица на възраст над 60 години.

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ЗАСТРАХОВКАТА
3.1. Застраховката е валидна на територията на целия свят, включително територията на Република България.

IV. СКЛЮЧВАНЕ, ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА
4.1. Застраховката се сключва на основание писмено предложение от Застраховащия, в което същият е длъжен да обяви точно и изчерпателно всички съществени обстоятелства, които са му известни или при положена дължима грижа трябва да са му известни и са от значение за риска. Застраховащият може да не бъде застрахован по застраховката.
4.2. Застрахователният договор се сключва във формата на застрахователна полица и следва да бъде подписан от Застраховащия или от негов представител. Неразделна част от него са предложението на Застраховащия, Общите условия на застраховката, Специални условия, допълнителни споразумения и други писмени договорености между страните, ако има такива.
4.3. Застрахователният договор с покритие по Секция А се сключва в деня на сключване на договор за организирано пътуване, а по Секция Б – при закупуване на самолетния билет при условие, че до часа на полета остават не по-малко от 48 часа. В случай, че договорът за застраховка с покритие по Секция А е сключен след датата на сключване на договора за организирано пътуване, но при условие, че до началната дата на пътуването остават не по- малко от 31 дни, считано от деня на сключване на застраховката, за начална дата на застрахователната полица ще се счита 10-ия ден след датата на сключването й (не по-малко от 21 дни преди началната дата на пътуването).
4.4. Застраховката се сключва за срока, посочен в полицата и влиза в сила от 00.00 ч. на деня отбелязан в полицата за начало, при условие, че е платена застрахователната премия, освен ако друго не е договорено писмено между страните. Крайната дата на валидност на застраховката по Секция А е крайната дата на туристическото пътуване, а по Секция Б – датата на изходящия полет.
4.5. В полицата се вписват данните за Застраховащия, както и данни за Застрахования – име и ЕГН (или други персонифициращи го данни). Застрахователят може да изиска писмено и друга информация, която според него има значение за оценката на риска по застраховката.
4.6. Ако се установи неточно обявяване или премълчаване от Застрахования на обстоятелства, при които Застрахователят не би сключил застраховката или би я сключил при други условия, последният има право:
4.6.1. При съзнателно неточно обявяване или премълчаване – да измени условията на застраховката (вкл. ограничение на покритието и/или допълнителна премия), да я прекрати предсрочно и/или да откаже обезщетение при спазване на чл.189 от Кодекса за застраховането;
4.6.2. При несъзнателно неточно обявяване – да измени условията на застраховката, да я прекрати предсрочно и/или да намали обезщетението при спазване на чл.190 от Кодекса за застраховането.

V. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
5.1. Застраховащ – по смисъла на тези Общи условия е лицето, което сключва застрахователния договор и плаща застрахователната премия. Застраховащият може да бъде физическо или юридическо лице, организация или неперсонифициран субект.
5.2. Застрахован – по смисъла на тези Общи условия е физическото лице, поименно вписано в застрахователната полица, което ползва застрахователно покритие по тази застраховка.
5.3. Туроператор - по смисъла на тези Общи условия е лице, регистрирано по реда на Закона за туризма за извършване на туроператорска дейност, а именно организирането на групови или индивидуални туристически пътувания с обща цена и продажба на пътувания пряко и/или чрез туристически агент по договор и ваучер на краен потребител.
5.4. Туристически агент – по смисъла на тези Общи условия е лице, регистрирано по реда на Закона за туризма за извършване на посредничество при: продажби на организирани пътувания, пасажерски авиационен, воден и автобусен превоз; резервационни, визови, екскурзоводски и други допълнителни туристически услуги, както и застраховки, свързани с туристическото пътуване.
5.5. Злополука - по смисъла на тези Общи условия означава събитие, настъпило внезапно, не по волята на Застрахования, на определено място и в определен момент по време на действие на застраховката, довело до смърт или телесно увреждане на Застрахования, в резултат на внезапни и непредвидими въздействия от външен произход, на механични, термични, химични или токсични фактори, които Застрахованият не си е причинил умишлено, както и изкълчвания, разтягания и скъсвания на стави, сухожилия и мускули. За злополука се считат и случаите, довели до смърт или телесни увреждания на Застрахования при спасяване на човешки живот, или имущество, както и такива в резултат на задължителни профилактични имунизации.
5.6. Заболяване – по смисъла на тези Общи условия означава заболяване с остро начало и прогресивен ход, новопоявило се в срока на застраховката.
5.7. Предшестващо и хронично заболяване – по смисъла на тези Общи условия означава всяко едно заболяване, за което е получавана медицинска консултация или грижи, или застрахованият е бил насочен за лечение, хирургическа интервенция, изследвания или контролни прегледи в лечебно заведение, в определения за съответното заболяване период, преди влизане в сила на застраховката или преди началото на всяко пътуване.
5.8. Кражба – по смисъла на тези Общи условия е деяние съгласно чл.195, ал.1, т.3 и т.4 във връзка с чл.194, ал.1 от Наказателния кодекс (НК) на Република България, а именно: отнемането на чужда движима вещ от владението на другиго без негово съгласие, с намерение за противозаконно присвояване, като кражбата е извършена чрез разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради, здраво направени за защита на лица или имот, или чрез използване на моторно превозно средство, техническо средство или специален начин.
5.9. Грабеж – по смисъла на тези Общи условия е деяние съгласно чл.198, ал.1 от Наказателния кодекс на Република България, а именно: отнемането на чужда движима вещ от владението на другиго с намерение за противозаконно присвояване, като извършителят употреби за това сила или заплашване.
5.10. Близки роднини – по смисъла на тези Общи условия са: съпрузи или лица живеещи във фактическо извънбрачно съжителство (с еднакъв настоящ адрес поне от шест месеца); роднините по права линия, без ограничение в степените; роднините по съребрена линия и по сватовство до втора степен; съпруг на родител; дете на съпруг.
5.11. Наследници - по смисъла на тези Общи условия са законните наследници на Застрахования съгласно Закона за наследството.
5.12. Организирано пътуване - по смисъла на тези Общи условия са предплатени туристически услуги, организирани от туроператор, които са предоставени на Застрахования от него или чрез туристически агент, по силата на сключен договор.
5.13. Самолетен билет - по смисъла на тези Общи условия е документ на хартиен носител или еквивалент на нехартиен носител, включително в електронна форма, удостоверяващ наличието на договор за превоз на пътник, издаден или разрешен от туроператор или туристически агент.
5.14. Прекъсване на пътуването – по смисъла на тези Общи условия е прекъсване на започнало организирано пътуване, със завръщане у дома по-рано от планираната дата.
5.15. Природно бедствие – по смисъла на тези Общи условия са природни явления, неподлежащи на контрол от човека, които водят до значителни човешки и/или материални загуби и включващи: хидрометеорологични – наводнения и високи вълни, градушки, гръмотевични и ветрови бури, свлачища, лавини, обилни снеговалежи, снежни виелици, заледявания, обледенявания и преспи, суши и свързани бедствия (екстремни температури и пожари); геофизични - земетресения, цунами и вулканични изригвания; биологични – заболявания от епидемичен и епизоотичен характер, нашествия на вредители.
5.16. Влошени метеорологични условия – по смисъла на тези Общи условия са сведения от оторизирана метеорологична служба за следене за наличие или очаквано възникване на определени значими метеорологични явления по маршрута, които могат да повлияят на безопасността на организирано пътуване и/или на полетите на въздухоплавателните средства.
5.17. Хоспитализация – настаняване на Застрахован за лечение в лечебно заведение, наложило се в резултат на заболяване или злополука, което заведение притежава съответния лиценз, приема, полага грижи и предоставя лечение на болни или с увредено здраве хора, като хоспитализирани пациенти, осигурява средства за диагностициране и за лечение.
5.18. Лекар - законно оправомощено и регистрирано да практикува медицина лице.

VI. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПОКРИТИЯ
Секция А – Анулиране и прекратяване на организирано пътуване
6.1. Анулиране на организирано пътуване
6.1.1. Застрахователят ще възстанови на Застрахования претърпените финансови загуби, представляващи невъзстановими депозити и суми, заплатени от същия по договор за организирано пътуване, в случай че се наложи анулиране на предплатено такова, поради някоя от следните промени в обстоятелствата, които са извън контрола на Застрахования, за които той не е знаел предварително и които са настъпили след сключване на застраховката:
6.1.1.1. смърт на Застрахования;
6.1.1.2. злополука или заболяване на Застрахования, включително непоносимост към ваксини (само такива, предписани от лекар), в резултат на които към началната дата на пътуването се провежда лечение и медицинските показатели са противопоказни за пътуването;
6.1.1.3. неочаквано влошаване на хронично заболяване на Застрахования, наложило хоспитализация, медицинските показатели по повод на което са противопоказни за пътуването;
6.1.1.4. усложнения при бременност на Застрахован, при условие че бременността е била медицински установена и потвърдена след сключване на застраховката;
6.1.1.5. прекратяване на трудовия договор на Застрахования от страна на работодателя, с изключение на случаите на дисциплинарно уволнение или прекратяване на договора по взаимно съгласие;
6.1.1.6. връчване на съобщение за предявен иск за развод от съпруг;
6.1.1.7. ако Застрахованият е назначен за съдебен заседател или е призован като свидетел в съд (с изключение на призоваването му като вещо лице);
6.1.1.8. злоумишлени действия, кражба или грабеж по смисъла на чл.195, ал.1, т.3 и чл.198, ал.1 от НК в жилището на Застрахования, наводняване, палеж или пожар на същото, настъпили преди не повече от 72 часа преди отпътуването и при условие, че щетата надвишава 2000 лева, както и когато присъствието на Застрахования се изисква от надлежен държавен орган във връзка с такива събития;
6.1.1.9. смърт, опасност за живота или хоспитализация, поради заболяване или злополука на близък роднина на Застрахования. Влошаването на предшестващо и хронично заболяване към датата на сключване на застраховката на близък роднина, както и необходимостта от грижи, не се счита за застрахователно събитие и не е покрито по застраховката;
6.1.1.10. за максимум 5 (пет) лица (при условие, че попадат в категорията “близки роднини”) и до 1 (едно) лице (което не е близък роднина), които са резервирали едно и също организирано пътуване и са застраховани, се счита че е налице покрито застрахователно събитие, когато е настъпило едно от изброените в т.6.1.1.1. до т.6.1.1.9. обстоятелства, дори и само за едно от тези лица.
6.2. Прекратяване на организирано пътуване
6.2.1. Застрахователят ще възстанови на Застрахования претърпените финансови загуби, представляващи невъзстановими от туроператора суми за неизползвани туристически услуги в случай, че се наложи прекратяване на започнало вече предплатено организирано пътуване и непредвидено завръщане в Република България, поради някоя от следните промени в обстоятелствата, които са извън контрола на Застрахования и за които той не е знаел преди началото на пътуването:
6.2.1.1. смърт на Застрахования;
6.2.1.2. злополука или заболяване на Застрахования, включително непоносимост към ваксини (само такива, предписани от лекар), в резултат на които се провежда лечение и медицинските показатели са противопоказни за продължаване на пътуването;
6.2.1.3. неочаквано влошаване на хронично заболяване на Застрахования, наложило хоспитализация, медицинските показатели по повод на което са противопоказни за продължаване на пътуването;
6.2.1.4. усложнения при бременност на Застрахован, при условия че бременността е била медицински установена и потвърдена след сключване на застраховката и при условие, че усложнението е възникнало не по-късно от 28-та седмица;
6.2.1.5. злоумишлени действия, кражба или грабеж по смисъла на чл.195, ал.1, т.3 и чл.198, ал.1 от НК в жилището на Застрахования, наводняване, палеж или пожар на същото и при условие, че щетата надвишава 2000 лева, както и когато присъствието на Застрахования се изисква от надлежен държавен орган във връзка с такива събития;
6.2.1.6. смърт, опасност за живота или хоспитализация, поради заболяване или злополука на близък роднина на Застрахования. Влошаването на предшестващо и хронично заболяване към датата на сключване на застраховката на близък роднина, както и необходимостта от грижи, не се счита за застрахователно събитие и не е покрито по застраховката;
6.2.1.7. за максимум 5 (пет) лица (при условие, че попадат в категорията “близки роднини”) и до 1 (едно) лице (което не е близък роднина), които са резервирали едно и също организирано пътуване и са застраховани, се счита че е налице покрито застрахователно събитие, когато е настъпило едно от изброените в т.6.2.1.1. до т.6.2.1.6. обстоятелства, дори и само за едно от тези лица.
6.2.2. В случаите по т.6.2.1. и при условие, че Застрахованият е уведомил Асистанс центъра на Застрахователя, последният ще възстанови на Застрахования стойността на неизползваната част от цената на туристическото пътуване, изчислена проратно на неизползвания период.
6.2.3. Отговорността на Застрахователя по т.6.1.1. и т.6.2.1. е до общия лимит, посочен в застрахователната полица за едно събитие и в агрегат за всички събития в срока на застраховката.

Секция Б – Анулиране на самолетен билет
6.3. Анулиране на самолетен билет
6.3.1. Застрахователят ще възстанови на Застрахования разходите за пререзервация или невъзстановимата от авиопревозвача част от стойността на билета, в случай на анулиране на закупен самолетен билет поради някоя от следните промени в обстоятелствата, които са извън контрола на Застрахования, за които той не е знаел предварително и които са настъпили след сключване на застраховката:
6.3.1.1. смърт на Застрахования;
6.3.1.2. злополука или заболяване на Застрахования, включително непоносимост към ваксини (само такива, предписани от лекар), в резултат на които към началната дата на пътуването се провежда лечение и медицинските показатели са противопоказни за пътуването;
6.3.1.3. неочаквано влошаване на хронично заболяване на Застрахования, наложило хоспитализация, медицинските показатели по повод на което са противопоказни за пътуването;
6.3.1.4. усложнения при бременност на Застрахован, при условие че бременността е била медицински установена и потвърдена след сключване на застраховката и при условие, че усложнението е възникнало не по-късно от 28-та седмица;
6.3.1.5. злоумишлени действия, кражба или грабеж по смисъла на чл.195, ал.1, т.3 и чл.198, ал.1 от НК в жилището на Затрахования, наводняване, палеж или пожар на същото и при условие, че щетата надвишава 2 000 лева, както и когато присъствието на Застрахования се изисква от надлежен държавен орган във връзка с такива събития;
6.3.1.6. смърт, опасност за живота или хоспитализация, поради заболяване или злополука на близък роднина на Застрахования. Влошаването на предшестващо и хронично заболяване на близък роднина, както и необходимостта от грижи не се счита за застрахователно събитие и не е покрито по застраховката;
6.3.1.7. за максимум 5 (пет) лица (при условие, че попадат в категорията „близки роднини”) и до 1 (едно) лице (което не е близък роднина), които са закупили самолетен билет за един и същ полет и са застраховани, се счита че е налице покрито застрахователно събитие, когато е настъпило едно от изброените в т.6.3.1.1. до т.6.3.1.6. обстоятелства, дори и само за едно от тези лица.
6.3.2. Застрахователното покритие по настоящата секция е валидно за изходящи полети от територията на Република България.

VII. ИЗКЛЮЧЕНИЯ
7.1. Не се предоставя застрахователно покритие и Застрахователят не възстановява разходи за събития, които са настъпили в резултат на някое от следните обстоятелства:
7.1.1. всякакво нежелание или невъзможност на Застрахования да пътува или да продължи започнало пътуване, освен ако причините за това са някое от посочените в т.6.1.1., 6.2.1. или т.6.3.1. обстоятелства;
7.1.2. психични заболявания и болести на нервната система (с изключение на първоначалното им настъпване с хоспитализация след сключването на застраховката), трансплантации на органи, диализа, ХИВ (вирус на имунна недостатъчност) и/или всяко свързано с ХИВ заболяване (включително СПИН – синдром на придобитата имунна недостатъчност), трайно анатомично, физиологично или психическо увреждане;
7.1.3. следните заболявания или съществуващи страдания, ако са били диагностицирани и/или лекувани през последните 12 месеца преди сключване на застраховката: сърдечни заболявания, апоплектични удари, онкологични заболявания, диабет, мигрена, епилепсия, множествена склероза;
7.1.4. анулиране на пътуването или на самолетния билет поради бременност, установена преди сключване на застраховката, при прилагане на асистирани репродуктивни методи и последствията от тях, или поради прекратяване на бременност или раждане;
7.1.5. прекратяване на пътуването поради бременност, усложнение на бременността или раждане след 28 седмица от установяване на бременността или поради прекратяване на бременност;
7.1.6. предумишлени действия или груба небрежност на Застрахования или негов близък роднина;
7.1.7. извършване на престъпление, или опит за извършване на престъпление от Застрахования;
7.1.8. самоубийство или опит за самоубийство на Застрахования или негов близък роднина;
7.1.9. събития и заболявания, предизвикани от употреба на алкохол, наркотични или други упойващи вещества;
7.1.10. събитие или страдание, което е настъпило или е било очаквано към датата на сключване на застраховката;
7.1.11. събития, в резултат на епидемии и пандемии;
7.1.12. събития, настъпили по време на пътуване, което е предприето въпреки официалното предупреждение и/или препоръки на Министерството на външните работи на Република България или друг държавен орган;
7.1.13. актуални или планирани стачки или протести, размирици, военни събития или терористични действия;
7.1.14. промяна в плановете на Застрахования, поради финансови обстоятелства, дисциплинарно уволнение на Застрахования или прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие;
7.1.15. налагащо се присъствие и/или участие на Застрахования в съдебно или досъдебно производство, освен в случаите по т.6.1.1.7;
7.1.16. анулиране на пътуване или на самолетен билет и прекъсване на пътуване, поради професионални отговорности на Застрахования или промяна/отмяна на отпуската на същия от работодателя;
7.1.17. анулиране на пътуване или на самолетен билет и прекъсване на пътуване по повод смърт на близък роднина на Застрахования, когато началото на пътуването или на полета е след повече от 92 дни след датата на смъртта;
7.1.18. анулиране на пътуване или на самолетен билет, поради невъзможност на Застрахования да се снабди навреме с международен паспорт или виза, или поради нормативна или административна забрана/невъзможност;
7.1.19. анулиране на пътуването, поради неизпълнение или неточно изпълнение от Застрахования на клаузите на договора с туроператора;
7.1.20. пропуск на Застрахования да уведоми Застрахователя и съответния туроператор/туристически агент за анулиране на туристическо пътуване или на самолетен билет, след като му е станало известно някое от обстоятелствата, посочени в т.6.1.1, т.6.2.1 или т.6.3.1;
7.1.21. неизпълнение или неточно изпълнение на клаузите по договора за организирано пътуване от страна на туроператора, независимо от причината за това;
7.1.22. отнемане на лиценза на самолетен, корабен, автобусен или железопътен превозвач, за които Застрахованият има резервация за пътуване, с акт на оторизиран орган на съответната държава или на оправомощена международна организация;
7.1.23. неизпълнение от страна на превозвач на задължение да достави услуги или транспорт, в която и да е част от пътуването, независимо дали това е в резултат на фалит, грешка, несъстоятелност, пропуск, недостиг или друго;
7.1.24. анулиране на пътуване или на самолетен билет и прекратяване на пътуване, в резултат на влошени метеорологични условия или природни бедствия;
7.1.25. анулиране на пътуване или на самолетен билет и прекратяване на пътуване, в резултат на всякакви случаи и събития, различни от посочените в т.6.1.1, т.6.2.1 или т.6.3.1.

VIII. ДЕЙСТВИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ. ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ИЛИ СУМА.
8.1. При настъпване на застрахователно събитие, покрито по настоящите Общи условия, Застрахованият (лично или чрез упълномощено лице) е длъжен:
8.1.1. Да уведоми в срок от 3 дни след настъпване или установяване на събитието, от понеделник до петък, от 08.30 ч. до 17.00 ч. на:
тел: +359 2 930 23 55 /56 /57
факс: +359 2 986 08 10,
e-mail: travel.insurance@allianz.bg

или

Асистанс центъра на Застрахователя, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата на:
тел: +359 2 930 25 90/91
факс: +359 2 930 24 07
e-mail: assistance@allianz.bg
8.1.2. Да уведоми писмено в срок от 3 дни след настъпване на застрахователното събитие туроператора/туристическия агент, скойто е резервирано и заплатено туристическото пътуване или самолетния билет;
8.1.3. При поискване от Застрахователя да се подложи на преглед от доверен лекар на Застрахователя.
8.2. Задължението на Застрахования (или упълномощено от него лице) да уведоми Застрахователя и туроператора/туристическия агент, с който е резервирано и заплатено туристическото пътуване или самолетния билет, както и подлагането му на преглед от доверен лекар на Застрахователя, в посочените в предходните точки срок, е условие, предхождащо отговорността на Застрахователя за изплащане на обезщетение. При неизпълнение на същото (с изключение на форсмажорни обстоятелства, довели до невъзможност на Застрахования да изпълни това задължение), Застрахователят може да откаже изплащане на обезщетение или да намали размера на същото.
8.3. В зависимост от вида на застрахователното покритие (анулиране или прекратяване на организирано пътуване, анулиране на самолетен билет), за предявяване на претенция по настоящите Общи условия, Застрахованият е длъжен в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на заявено към туроператора искане за анулиране на организирано пътуване или на самолетен билет, или от датата на завръщане в Република България при прекъсване на организирано пътуване, да представи или изпрати на адрес:

ЗАД “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”
бул. “Княз Дондуков” №59
1504, град София, следните документи:

8.3.1. При анулиране на организирано пътуване:
8.3.1.1. заявление по образец на Застрахователя;
8.3.1.2. застрахователна полица – оригинал;
8.3.1.3. договор за организирано пътуване - оригинал;
8.3.1.4. финансов документ за извършени плащания към туроператор/туристически агент, предоставящ туристическата услуга;
8.3.1.5. документ от туроператора/туристически агент, потвърждаващ датата на уведомлението за анулиране на пътуването или на самолетния билет, както и размера на възстановените на Застрахования суми от стойността на организираното пътуване или билета;
8.3.1.6. документи (примерно, но не изчерпателно изброени по-долу), доказващи настъпването на някое от посочените в секция А и/или секция Б събития и последствията от него, а именно:
 • подробна медицинска документация, включително история на заболяването;
 • болнични листове;
 • акт за смърт и удостоверение за наследници;
 • документ за родство (свидетелство за раждане, брачно свидетелство, друго);
 • документ за съжителство (адресна регистрация);
 • заповед за прекратяване на трудов договор;
 • иск за развод;
 • призовка за участие в съдебно и/или досъдебно производство;
 • документ от надлежен правоохранителен орган.
8.3.2. При прекратяване на организирано пътуване, освен документите по т.8.3.1. и:
8.3.2.1. документ от туроператора/туристическата агенция, потвърждаващ датата на уведомлението за прекратяване на пътуването и спецификация на неизползваните от Застрахования туристически услуги, предвидени в договора за организирано пътуване;
8.3.2.2. пътнически билети за връщане до Република България и документи, доказващи по безспорен начин датата на прекъсване на туристическото пътуване (потвърждение от туроператор, писмо от хотела, в който е отседнал Застрахования, други).
8.3.3. При анулиране на самолетен билет, освен документите по т.8.3.1. и:
8.3.3.1. самолетен билет, а в случай на пререзервация - и новоиздадения билет;
8.3.3.2. документ от туроператора или издателя на билета, потвърждаващ датата на уведомлението от страна на Застрахования за анулиране на самолетния билет и условията за анулиране по тарифния план на съответния авиопревозвач.
8.4. При наличие на други валидни застраховки, покриващи рисковете по Секция А и Б, Застрахованият е длъжен да уведоми Застрахователя писмено за това обстоятелство. При наличие на други застраховки, отговорността на Застрахователя е пропорционална на отношението на посочения в полицата лимит за съответния риск и общия лимит по всички застраховки.
8.5. Съгласно разпоредбите на чл.105, ал.4 от Кодекса за застраховане, Застрахователят има право да изиска от Застрахования представянето и на допълнителни доказателства (документи и/или материали), извън посочените по-горе, които пряко или косвено се отнасят до застрахователното събитие и са необходими за установяване на основанието и размера на предявената към него претенция.
8.6. Застрахователното обезщетение се изплаща в 15-дневен срок след доказване на претенцията по основание и размер, включително след представяне на доказателствата и документите, необходими за установяването й, както и допълнителните доказателства, изискани от Застрахователя съгласно чл.105 от Кодекса за застраховането, освен ако в случаите по чл.107, ал.2 от Кодекса за застраховането обективно е необходим по-дълъг срок. Застрахователят не носи отговорност за просрочия, дължащи се на обстоятелства извън неговия контрол.
8.7. Съгласно разпоредбите на чл.243 от Кодекса за застраховане, със сключването на застраховката, Застрахователят има право да получава цялата необходима информация във връзка със застрахователното събитие от трети лица /медицински заведения, медицински специалисти и други/, включително за случаите, когато се касае за получаване на информация, представляваща служебна или професионална тайна.
8.8. Ако претенцията по тази застраховка е измамлива в каквото и да е отношение или ако се използват измамливи средства и/или похвати от Застрахования, или от което и да е лице, действащо от негово име с цел получаване на облаги по застраховката, всички покрития и/или обезщетения по застраховката ще бъдат отказани, а застраховката прекратена едностранно, без да се възстановява застрахователната премия. Лицето, осъществило горепосочените действия или бездействия, ще бъде предадено на компетентните органи за реализиране на отговорността му, съгласно наказателното законодателство. Измамливо е всяко действие или бездействие, което въвежда в заблуждение или поддържа съществуващо заблуждение у представители или служители на Застрахователя и/или на Асистанс центъра на Застрахователя относно настъпването на застрахователното събитие или други обстоятелства, които са от значение за възникване на правото да се получи съдействие и/или застрахователно обезщетение и/или за неговия размер.
8.9. в случай на смърт на Застрахования, всички права и задължения на Застрахования, установени в настоящия раздел, се упражняват и изпълняват от неговите наследници,.

IХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА
9.1. Застраховката се прекратява с изтичането на срока, за който е сключена.
9.2. Прекратяване на застраховката по искане на Застраховащия, по време на срока на действие, се допуска при условие, че:
9.2.1. пътуването не е започнало;
9.2.2. към датата на подаване на искането за прекратяване, не е настъпило и не се очаква настъпване на застрахователно събитие;
9.2.3. Туроператорът/туристическият агент е възстановил пълната стойност на пътуването.
9.3. В случаите по т.9.2, Застрахователят възстановява част от заплатената премия, изчислена проратно на дните от датата на получаване на искането, до крайната дата от срока на застраховката, като от дължимата сума удържа 25% за административни разходи.
9.4. Не се прекратява застраховката и не се връща застрахователна премия в случай на вече започнало пътуване.

X. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И КОМПЕТЕНТЕН СЪД
10.1. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилага българското законодателство.
10.2. Споровете между страните се разрешават чрез преговори. Ако при преговорите не бъде постигнато взаимно приемливо за страните споразумение, всички спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до тях, включително и споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност или изпълнение, както и споровете за попълване на празноти в тези Общи условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд, по седалището на Застрахователя.
10.3. Застрахователят и неговите представители, при извършването на дейността по тази застраховка, се ръководят от националните и международни закони и подзаконови нормативни актове по мястото на извършване на съответната услуга и/или съдействие, като предприемат действия само и единствено в случай, че това е допустимо от местното законодателство.

ХI. РЕГРЕСНИ ПРАВА
11.1. Ако вредите са причинени от трети лица, Застрахователят встъпва в правата на Застрахования срещу причинителя на вредата, представляваща покрит риск по тази застраховка, до размера на стойността на оказаните услуги и/или съдействие, и/или изплатеното обезщетение.
11.2. Отказът на Застрахования от правата му срещу трети лица няма сила спрямо
Застрахователя.

ХII. ЛИЧНИ ДАННИ
12.1. Съгласно чл.19, ал.1 от Закона за защита на личните данни, Застрахователят уведомява потребителите на застрахователни услуги, че:
12.1.1. Застрахователят е вписан като администратор на лични данни в регистъра на Комисията за защита на личните данни;
12.1.2. Предоставените от тях лични данни се използват от Застрахователя за целите на: сключването и изпълнението на застрахователния договор и реализация на законните; права и интереси на Застрахователя във връзка със застраховката, както и за нуждите на директния маркетинг - и от други дружества от групата на “Алианц България Холдинг” АД;
12.1.3. Предоставянето на личните им данни има изцяло доброволен характер. Отказът за предоставянето им е основание Застрахователят да откаже да сключи застрахователен договор или да предприеме друго действие, в случай, че липсата на тези данни не му дава възможност да извърши обективна оценка на риска от сделката или по друг начин застрашава реализацията на законните му интереси;
12.1.4. Всяко лице, предоставило личните си данни има право на достъп до тях, както и право да иска коригирането им по реда и условията на Закона за защита на личните данни.
12.2. Със сключване на настоящата застраховка, Застрахованият дава съгласие личните данни, предоставени от него да бъдат обработвани и предоставяни от Застрахователя за нуждите на застраховката, за статистически цели и на други дружества от групата на “Алианц България Холдинг” АД за нуждите на директния маркетинг.

ХIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
13.1. Настоящите Общи условия могат да бъдат допълвани или изменяни на основата на писмена договореност между страните, отразена в полицата или в приложение към нея.
13.2. Тези Общи условия, както и всички допълнителни споразумения или добавъци са неразделна част от полицата.
13.3. Тези Общи условия са приети на заседание на Управителния съвет на ЗАД “Алианц България”, проведено на 06.02.2008 год., и влизат в сила от 01.03.2008 год., същите са допълнени и изменени на заседание на Управителния съвет на ЗАД “Алианц България”,проведено 29.05.2012 год.